Het Verhaal

Het moet anders!

We kunnen er echt niet meer omheen. De alarmbel klinkt luid en duidelijk. Onze Aarde gaat zwaar gebukt onder klimaatontwrichting, vervuiling, uitputting en verlies van biodiversiteit. En onze samenleving kampt met groeiende ongelijkheid, de gestage afbraak van de publieke sector en toenemende sociale polarisatie.

Wat gaat er mis?

Steeds meer mensen zien in dat de problemen hun oorzaak vinden in ons huidige economische model. Een model waarin een voortdurende economische groei en financiële winst wordt nagejaagd, en waarin niet wordt gekeken naar een eerlijke (mondiale) verdeling en de gevolgen voor de natuur, onze leefomgeving en ons welzijn. De wetten van het economische systeem leiden ons regelrecht naar een ecologische en humanitaire ramp: eindeloze groei op een eindige planeet is domweg niet mogelijk!

Van groei naar welzijn

Het moet anders. En het kan anders. Door onze levenswijze aan te passen en ons te laten leiden door wat wérkelijk van waarde is. Door niet langer groei en winstmaximalisatie na te streven, maar ons te richten op gemeenschappelijk welzijn: het welbevinden van alle mensen, van onze hele planeet en van zowel huidige als toekomstige generaties. Zo’n nieuwe kijk op de wereld betekent dat we onze samenleving anders moeten inrichten en ons moeten opmaken voor een ware transitie, een systeemverandering waarbij het huidige economische model plaats maakt voor een welzijnseconomie.*

Moed en leiderschap zijn onontbeerlijk

Heel veel mensen zijn al overtuigd van de noodzaak tot systeemverandering en in ons land zijn er talloze initiatieven in die richting gaande. Maar een daadwerkelijke omslag in ons denken en doen vereist moed en leiderschap binnen de politiek en het bedrijfsleven. En daar valt nog een flinke slag te slaan.

Het is nu of nooit

Het is nu of nooit. De samenleving zal daarom het heft in eigen hand moeten nemen. Verschillende partijen die zich inzetten voor een welzijnseconomie zijn al bezig de krachten te bundelen om samen een sterke en vooral zichtbare beweging te vormen. Deze beweging is niet meer tegen te houden en zal steeds meer partijen aan zich binden. Hierdoor zal haar stem steeds luider klinken en van invloed zijn op de besluitvorming van politici, ambtenaren en bedrijven. Door te laten zien dat het moet, dat het kan en dat de samenleving kiest voor een aantrekkelijk alternatief.

De kracht van samenwerken

Door te verbinden worden we sterker. Letterlijk, door massa te maken en zo aan invloed te winnen. Maar ook door van elkaar te leren door het uitwisselen van kennis en ervaringen. Door elkaar te ondersteunen bij het concreet vormgeven van onderdelen van een welzijnseconomie in de samenleving, en het zichtbaar maken van succesvolle initiatieven. Én door samen te werken aan een visie op een toekomst waarin mens en planeet floreren.

WEAll faciliteert

WEAll Nederland wil alle partijen in Nederland die werken aan een welzijnseconomie samenbrengen en hun onderlinge samenwerking stimuleren en faciliteren. Zo kan de al aanwezige krachtenbundeling verder groeien en zich ontwikkelen tot een slagvaardige en zichtbare beweging met een sterke gemeenschappelijke visie. Een beweging die de transitie naar een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet succesvol zal kunnen aanjagen!

WEGo Nederland!

WEAll Nederland is onderdeel van het wereldwijd opererende WEAll netwerk van organisaties, allianties en individuen die werken aan een welzijnseconomie. Aan dit netwerk verbinden zich ook steeds meer overheden. In het ‘Wellbeing Economy Governments partnership’ (WEGo) werken op dit moment Schotland, Nieuw-Zeeland, IJsland, Wales en Finland samen aan de ambitie om in hun land een welzijnseconomie te realiseren. WEAll Nederland streeft ernaar dat ook ons land zich aansluit bij de WEGo-landen, zodat de transitie naar een welzijnseconomie in Nederland en in de rest van de wereld nog krachtiger kan worden aangejaagd.

*) Welzijnseconomie
Onder het begrip welzijnseconomie verstaan wij elk economisch concept dat zich richt op een sociaal rechtvaardige samenleving binnen de ecologische grenzen van een gezonde planeet, voor zowel huidige als toekomstige generaties.